` Voorwaarden | Kavelgids.nl

 

Voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen kavelgids.nl en de opdrachtgever/adverteerder (hierna genoemd opdrachtgever), met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever.


Spelregels advertentie / vermelding
Advertenties worden afzonderlijk bekeken en beoordeeld door kavelgids.nl. Advertenties die niet voldoen aan de hierna genoemde spelregels worden door kavelgids.nl zonder opgave van reden(en) geweigerd.
- Een advertentie mag geen beledigende of ongepaste tekst c.q. beelden bevatten.
- Een advertentie met bestemmings-URLs die een dialer-programma oproepen is niet toegestaan.
- Een advertentie voor websites waar na verloop van een bepaalde tijd een dialer-programma opgeroepen wordt, is niet toegestaan.
- Een advertentie die koppelingen bevat naar een dialer-programma is niet toegestaan.
- Een advertentie mag niet verwijzen naar stoffen, diensten, producten of materialen die illegaal zijn.
- Een advertentie ten behoeve van het ondernemen van andere illegale of frauduleuze handelsactiviteiten krachtens de wetgeving is niet toegestaan.

 

Verklaring opdrachtgever
De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk met een advertentie geen enkele inbreuk te plegen op de rechten van derden, hoe dan ook. De opdrachtgever verklaart uitdrukkelijk te beschikken over alle rechten voor het gebruik, de reproductie, het afbeelden, de verzending en de distributie van de advertentie, het bijbehorende grafische materiaal, logo(s), handelsmerkrecht(en), handelsna(a)m(en) enz.

 

Plaatsing advertentie / vermelding
De opdrachtgever stemt ermee in dat zijn advertentie(s) geplaatst kan/kunnen worden op www.kavelgids.nl. Tenzij anderszins schriftelijk door kavelgids.nl overeengekomen, kunnen advertenties zonder instemming van de opdrachtgever zodanig worden aangepast dat deze aan het beleid van kavelgids.nl voldoen. kavelgids.nl behoudt zich op enig tijdstip het recht voor om, uitsluitend naar eigen goeddunken, een advertentie te herzien, te weigeren, aan te passen of te verwijderen. Uit een dergelijke beslissing zal geen enkele aansprakelijkheid voor kavelgids.nl voortvloeien. Met de plaatsingsopdracht verleent de opdrachtgever kavelgids.nl het recht tot publicatie op www.kavelgids.nl van het grafische materiaal, inclusief logo(s), handelsnamen enz.

 

Verantwoordelijkheden
De opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat hij met de inhoud van de bovengenoemde spelregels van kavelgids.nl bekend is. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn advertentie(s), met inbegrip van de URL-links. Kavelgids.nl is voor geen enkel aspect, de website(s) van opdrachtgever betreffende, verantwoordelijk, zoals onderhoud, orderinvoer, klantenservice, verwerking van betalingen, verzending, annuleringen en/of retourartikelen.

 

Beëindiging c.q. annulering
Het is kavelgids.nl toegestaan om te eniger tijd, geheel naar eigen goeddunken, deze overeenkomst op te zeggen dan wel (een) advertentie(s) te annuleren. Met uitzondering van de bepalingen in spelregels hierboven of tenzij kavelgids.nl de overeenkomst reeds eerder geannuleerd of beëindigd heeft, zal kavelgids.nl de opdrachtgever via e-mail van bedoelde beëindiging of annulering in kennis stellen. Deze beëindiging treedt met onmiddellijke ingang in werking. Na opzegging een advertentie of na de annulering van deze overeenkomst om welke reden dan ook, blijft de opdrachtgever aansprakelijk voor elk bedrag verschuldigd uit hoofde van het contract.Geen garantie
Kavelgids.nl geeft geen garanties met betrekking tot het aantal doorlinks c.q. bezoekers naar de URL van de opdrachtgever ten gevolge van plaatsing van een advertentie op www.kavelgids.nl. Het is kavelgids toegestaan om een product-/dienstengroep te vullen met een willekeurig aantal adverteerders. Kavelgids.nl doet uitdrukkelijk afstand van de garantie en/of voorwaarde van afwezigheid van inbreuk en/of van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

 

Vrijwaring
De opdrachtgever vrijwaart kavelgids.nl uitdrukkelijk en volledig van iedere aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik door opdrachtgever van de diensten van kavelgids.nl alsmede met betrekking tot alle vorderingen van derden, aansprakelijkheid, schade en kosten (met inbegrip van de toekenning van schadevergoeding(en), schikkingsbedragen en redelijke juridische kosten) zoals tegen (een) te vrijwaren partij(en) ingesteld, en (eventueel) voortvloeiende uit dan wel betrekking hebbende op gebruikmaking door opdrachtgever van het contract, de website, nalating van betaling van verschuldigde belasting, inclusief boetes en rente, en/of de niet-nakoming door opdrachtgever van welke bepaling van deze overeenkomst dan ook.

 

Juistheid informatie
De opdrachtgever verklaart en garandeert dat alle door opdrachtgever aan kavelgids.nl ten behoeve van het adverteren verstrekte informatie juist, actueel en geldig is, met inbegrip van het factuuradres van opdrachtgever en het voor dat factuuradres geldende BTW-nummer.

 

Betalingstermijnen
De betalingstermijn van de door kavelgids.nl te versturen nota\'s bedraagt 14 (veertien) dagen na factuurdatum. In het geval van wanbetaling, contractbreuk of een ander voorval zulks ter beoordeling van kavelgids.nl, heeft kavelgids.nl het recht de geplaatste advertenties te deactiveren waarbij de opdrachtgever ook voor de duur waarop zijn advertentie(s) niet toegankelijk is/zijn verplicht blijft tot het voldoen van de plaatsingskosten. In geval van een betalingsachterstand schakelt kavelgids.nl een incassobureau in waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald zullen worden.

 

Overige bepalingen
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen of vorderingen voortvloeiende uit of in verband met deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het Arrondissement s-Gravenhage. De onderhavige tekst vormt de gehele overeenkomst tussen partijen met betrekking tot het onderwerp daarvan. Wijzigingen op deze overeenkomst dienen in een door beide partijen ondertekend document te worden overeengekomen. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zijn uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende rechten te wederverkopen, te cederen dan wel over te dragen. Elke poging daartoe kan tot beëindiging van deze overeenkomst leiden, zonder dat daarbij aansprakelijkheid voor kavelgids.nl ontstaat.

 

Kamer van Koophandel
Kavelgids.nl is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Rotterdam 24381505 sinds 2005.